Karta charakterystyki, zgodnie z prawnymi regulacjami wewnętrznymi i unijnymi musi być sporządzona przez każdego producenta, importera oraz dystrybutora substancji, które są uważane za niebezpieczne dla zdrowia, życia i środowiska naturalnego, dla każdego takiego produktu.

Tłumaczenie kart charakterystyki

Tłumaczenie kart charakterystyki jest zadaniem skomplikowanym, ponieważ podlega licznym regulacjom i wymogom prawnym, a zawartość tłumaczenia oraz jego struktura normują przepisy prawa. Z uwagi na to, że jest to dokument opisujący zagrożenia, które mogą zostać wywołane daną substancją lub mieszaniną chemiczną, tłumaczenie informacji o zagrożeniach związanych z kontaktem z tą substancją oraz sposobów zapobiegania niebezpieczeństwom, musi wiernie odwzorowywać informacje oryginalne.

Informacje znajdujące się na kartach charakterystyki powinny być zamieszczone w widocznym miejscu i być łatwo dostępne dla nabywcy. Każda karta charakterystyki spisywana jest według jednego, dokładnego wzoru, szczegółowo opisującego każdą niebezpieczną substancję lub mieszaninę chemiczną.

W związku z powyższym, tłumaczenie kart charakterystyki powinno być powierzane wyłącznie tłumaczom o wykształceniu kierunkowym z zakresu chemii oraz doświadczonym w wykonywaniu tego typu zleceń, bowiem zwroty stosowane w tłumaczeniach kart muszą być zgodne z dyrektywą 2006/102/EC z 2006 r. zawierającej słownictwo i nazewnictwo typowe dla kart charakterystyki we wszystkich językach urzędowych Unii Europejskiej.

Każde tłumaczenie musi zostać sporządzone językiem ustandaryzowanym, ponieważ słownictwo inne niż uznane oficjalnie uważane jest za błędne, a zatem błędna będzie cała karta charakterystyki. Tłumaczenia te charakteryzują się bardzo wysokim poziomem skrupulatności, ponieważ słowa używane w tłumaczeniach standardowych mogą być niepoprawne w tłumaczeniach kart charakterystyki. Jak wynika z powyższego, specyfika tłumaczeń kart charakterystyki opiera się przede wszystkim na tym, że muszą być one dokonane ściśle według litery prawa i nie tylko, bowiem równie istotne jest zachowanie oryginalnego układu graficznego tłumaczonego dokumentu.

Co musi zawierać karta charakterystyki


Każda karta charakterystyki musi zawierać:

  • datę sporządzenia dokumentu
  • numerowane punkty obejmujące m. in. identyfikację substancji, identyfikację przedsiębiorstwa, identyfikację zagrożeń,
  • właściwości fizyczne i chemiczne, itd.
  • informacje dotyczące przepisów prawnych.

Jak wynika z powyższego, tłumaczenie karty charakterystyki wymaga zaawansowanej wiedzy i skrupulatności, by zachowało nie tylko poprawność językową ustandaryzowaną przepisami prawa, ale również zachowało odpowiednią formę graficzną.